Cách xa
Phan Trác Hiệu

 
Trong tình ta,
Nỗi cách xa
Như cơn gió tràn qua ánh lửa
Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
Hoặc dập vùi tia lửa nhỏ mong manh.
 
 
Nguồn: teltic

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z