Rừng Nauy Haruki Murakami
..... 3/17/2011
Kỷ niệm đàn bà Đào Hiếu
..... 12/23/2010
Bãi hoang Jean René Huguenin
..... 12/17/2010
Bắt cá hai tay trên thiên đường Jean Kim
..... 12/17/2010
Bên thềm hoa nắng rơi Hoàng Thu Dung
..... 12/17/2010