Mương rộng hào sâu Nguyễn Ngọc Tư
..... 5/11/2015
Những cánh én trở về Trần Tân
..... 6/3/2014
Có nghe ra điều gì... Trịnh Công Sơn
..... 6/3/2014
Những chén trà Tường Vi Nguyễn Xuân Thiệp
..... 6/3/2014
Lê Uyên Phương trong mắt ai Vô Danh (bổ sung sau)
..... 6/3/2014